Công ty Cổ Phần Nguyên Liệu Thực Phẩm Á Châu Sài Gòn

Đối với nhà máy sản xuất thực phẩm, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm là tối quan trọng. Nhận thức được nhiệm vụ quan trọng do ban Giám đốc nhà máy giao phó, kỹ thuật viên PestMaster luôn tuân thủ tất cả các quy trình kiểm soát dịch hại ở mức độ cao nhất nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ và đạo đức nghề nghiệp.